Vårt svar:


Sak J. Uttalelser - 1

Vedtatt enstemmig 25.mars 2023 av PolyNorges årsmøte:Seksuell autonomi


Positivt syn på kroppen


Kroppen vår er vår mest grunnleggende form for eksistens, og det er derfor viktig at vi tar vare på den og gir den kjærlighet og respekt. Å ha et positivt syn på kroppen og seksualiteten vår handler om å omfavne og akseptere oss selv for den vi er, uansett størrelse, form eller funksjonshemming. Vi bør ikke la samfunnets standarder for skjønnhet eller seksualitet diktere hvordan vi føler om oss selv eller hvordan vi velger å uttrykke vår seksualitet.


Alle har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Dette betyr at man har frihet til å velge hvilke seksuelle relasjoner man ønsker å ha, så lenge disse relasjonene er basert på samtykke og ikke skader noen. Det er viktig å erkjenne at samtykke er en aktiv handling, og ikke en mangel på motstand. Samtykke skal være gitt av en person som er i stand til å gi det, og det skal være tydelig, informert og fritt.


Å anerkjenne og respektere retten til egen kropp og seksualitet kan ha en positiv innvirkning på mental helse og trivsel. Når vi aksepterer oss selv og våre ønsker, føler vi oss mer autentiske og selvstendige. Å utforske vår egen seksualitet på en måte som føles riktig for oss kan også bidra til å øke vår seksuelle selvtillit og glede.


Vi må også være bevisste på å skape et samfunn som er inkluderende og mangfoldig når det gjelder kropp og seksualitet. Vi må stå opp mot diskriminering og stigmatisering av ulike kropps- og seksualitetsformer, og støtte og feire mennesker som velger å uttrykke seg på sin egen måte. Ved å gjøre dette, kan vi bidra til å skape et mer tolerant og mangfoldig samfunn, der alle har rett til å uttrykke seg på sin egen måte og leve ut sin seksualitet i trygge og sunne omgivelser.


PolyNorge ønsker å understreke den seksuelle autonomien ved å gå mot sexkjøpsloven slik blant annet Amnesty International har anbefalt. Det har vist seg at denne loven først og fremst gjør det vanskeligere for sexarbeidere og øker risikoen for at disse blir trakassert eller gjort hjemløse.


Samtykke

Samtykke ved seksuelle relasjoner er en viktig faktor for å sikre at begge parter gir frivillig og informert samtykke til aktiviteten. Det er en aktiv handling som innebærer å gi en klar og uttrykkelig godkjenning av det som skal skje. Dette er avgjørende for å unngå situasjoner der noen blir tvunget eller presset til å delta i seksuelle aktiviteter de ikke ønsker.


Dynamisk samtykke, på den annen side, tar hensyn til at samtykke kan endre seg eller trekkes tilbake i løpet av en seksuell aktivitet. Dette betyr at samtykket kan være gyldig på et tidspunkt, men kan endre seg senere hvis en av partene ikke føler seg komfortable eller trygge lenger. Dynamisk samtykke tar hensyn til at følelser, grenser og ønsker kan endre seg underveis, og at det er viktig å sjekke inn med hverandre for å sikre at begge fortsatt er komfortable med aktiviteten.


Begge formene for samtykke er viktige for å sikre at seksuelle relasjoner skjer på en trygg og respektfull måte. Mens samtykke ved seksuelle relasjoner fokuserer på å få et tydelig og uttrykkelig samtykke før aktiviteten, handler dynamisk samtykke om å sjekke inn og være åpen for å endre kursen underveis. Å ha en åpen kommunikasjon om samtykke og grenser kan hjelpe begge parter å føle seg trygge og respektert under en seksuell aktivitet.


Det er viktig å huske på at samtykke er et ansvar som begge parter deler. Det er ikke nok å anta at samtykke er til stede, eller å bare vente på at den andre parten skal si fra. Begge parter har ansvar for å sikre at den andre parten gir frivillig og informert samtykke til aktiviteten, og å respektere de andres grenser og ønsker. Dynamisk samtykke kan hjelpe med dette ved å oppfordre til åpne samtaler og sjekke inn med hverandre underveis for å sikre at begge er komfortable og trygge.


PolyNorge ønsker en samtykkelov som vektlegger dynamisk samtykke, og ser behovet for at en slik lovendring først og fremst må håndheves ved virkemidler som økt fokus på kommunikasjon og innsjekk i seksualundervisning i skolen. Her har man mye å lære av swingers- og fetisjmiljøene som har dynamisk samtykke med innsjekk mellom partene som en naturlig del av kulturen.Høringssvar NOU 2022:21 -  Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten


PolyNorge ønsker å uttrykke vår støtte til NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten. Som en tilhenger av et positivt syn på kropp og seksualitet, mener PolyNorge at den seksuelle selvbestemmelsesretten er en grunnleggende rettighet som må beskyttes av loven.


PolyNorge støtter forslaget om å endre straffeloven for å inkludere et krav om samtykke for å definere hva som utgjør seksuell handling. PolyNorge mener også at det er viktig å anerkjenne dynamisk samtykke, og at dette bør inkluderes i lovgivningen. Ved å ta hensyn til dynamisk samtykke, vil loven bedre kunne beskytte den seksuelle selvbestemmelsesretten og sikre at seksuelle relasjoner skjer på en trygg og respektfull måte.


PolyNorge mener også at det er viktig å utvide straffebestemmelsene for seksuelle handlinger til å omfatte alle former for seksuell aktivitet, inkludert digital seksuell trakassering og grooming. Det er viktig at loven tar høyde for den økende bruken av teknologi og internett i seksuell trakassering, og sikrer at ofrene for denne type overgrep har rettferdig beskyttelse under loven.


For å få til kulturendring er likevel straff ikke det viktigste; kommunikasjon og innsjekk og hvordan forsikre seg om den andres fortsatte samtykke bør være del av i seksualundervisning i skolen. Her har man mye å lære av swingers- og fetisjmiljøene som har dynamisk samtykke med innsjekk mellom partene (og eventuelt stoppord) som en naturlig del av kulturen.Til slutt vil PolyNorge påpeke viktigheten av å tilby støtte og hjelp til ofre for seksuelle overgrep. PolyNorge mener at det er viktig å ha et godt tilbud av hjelpetiltak, som krisesentre og psykologisk hjelp, for ofrene for å sikre at de får den støtten de trenger for å komme seg gjennom traumet.


Takk for muligheten til å gi vår tilbakemelding på NOU 2022: 21. Vi håper våre synspunkter vil bli tatt i betraktning i den videre prosessen.