Til :

Det kongelige nærings- og fiskeridepartement

Oslo Oslo, 2022-10-03

ref: 22/5569-1


Personvern for tillitsvalgte i organisasjoner

I anledning  høring om enhetsregisterloven,  vil PolyNorge  på det sterkeste advare mot å ytterligere gjøre det vanskelig for normbrytende organisasjoner å få frivillige til å ta verv i organisasjoner.

I stedet vil vi benytte anledningen ved revidering av disse lovene til å kreve en nødvendig innskjerping sett opp mot personvernforordningen.


Vi vet at flere skeive organisasjoner av hensyn til hvor vanskelig det er mange steder å være åpen, samt trusler og trakassering velger å registrere kun deler av det faktiske styret som styre i brønnøysundregisteret. Dette er i strid med den praksis Brønnøysundregisteret har, og krever dermed også doble sett med vedtekter. 


Som en organisasjon som kjemper for åpenhet og ærlighet ønsker vi ikke denne type manglende samsvar mellom lov og praksis. Samtidig er det vanskelig å se at begrunnelsen gitt for innsyn i hvem som har myndighet i allmennaksjeselskaper har samme relevans for en tillitsvalgt i en frivillig organisasjon, der aktiv deltagelse ofte er synonymt med styreverv. 


Det foreliggende forslaget innskjerper ytterligere situasjonen ved at den gir Brønnøysundregisteret direkte krav om avgivelse av fødsels- og d-nummer fra Enhetsregisteret også for frivillige organisasjoner, og presiserer videre det som er gjeldende rett “Enhver har rett til å få tilgang til opplysninger som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 22 andre ledd. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer og d-nummer. “. Endringen medfører likevel at kretsen av hvem som kan får utlevert rolleinnehaveres fødselsnummer og d-nummer fra Enhetsregisteret, utvides.


Begrunnelsen i høringsnotatet er tynn. Den bygger på to sviktende grunnlag:


c. Sensitive personopplysninger: “det skal foreligge et særskilt grunnlag i tillegg til behandlingsgrunnlag for behandling av sensitive personopplysninger”


Det viktigste synspunktet fra vår side er at medlemskap og tillitsverv i en del kategorier foreninger avslører den registrertes seksualitet/seksuelle forhold, helse, eller legning. I disse tilfellene skal det altså foreligge et særskilt grunnlag i tillegg til behandlingsgrunnlag for behandling av opplysninger.


Styreverv i seg selv er etter vår mening ikke et “særskilt” grunnlag dersom ikke rollen i tillegg innebærer signaturrett eller annen rolle som klart forplikter organisasjonen. For ordens skyld: 3djeparts nysgjerrighet er ikke en legitim interesse, og både de som i dag kan få innsyn og de som etter forslaget vil kunne få p/d-nummer utlevert er en stor gruppe. Allerede i dag kjenner vi tilfeller der opplysninger fra brønnøysundregisteret utnyttes til direkte personangrep og forfølgelse.På bakgrunn av dette krever vi bedre personvern for tillitsvalgte i skeive organisasjoner ved:


PolyNorge skal jobbe for for alle menneskers rett til å leve i de  forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert  samtykke og likeverd. Vi er en interesseorganisasjon for mennesker som  identifiserer seg som poly i Norge. 
FacebookFacebookTwitterInstagramLinkLinkLink