Til :

Kultur- og likestillingsdepartementet

Oslo Oslo, 2022-10-10
Høringssvar fra Polynorge - nytt lovforslag konverteringsterapi 


PolyNorge skal jobbe for for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd - relasjonsmangfold.

Vi er en interesseorganisasjon for mennesker som identifiserer seg som poly i Norge.


Hårreisende avgrensning!


Vi i PolyNorge hadde i utgangspunktet bare tenkt å gjenta vårt svar fra i fjor om at målgruppen for forbudet også bør omfatte relasjonsmangfold, men så oppdaget vi denne formuleringen i høringsnotatet:


"Seksuell orientering omfatter ifølge forarbeidene [hatkriminalitet] ikke særlige seksuelle handlinger eller særlige seksuelle preferanser som for eksempel fetisjisme eller sadomasochisme. Heller ikke aseksualitet omfattes, jf. blant annet Prop. 81 L (2016–2017) kapittel 30 side 313. 

I høringsnotatet uttalte departementet at fetisjisme, sadomasochisme og aseksualitet av den grunn heller ikke bør omfattes av legaldefinisjonen av konverteringsterapi. Departementet

står fast ved dette."


Etter vårt syn er argumentet at bl.a. aseksuelle og fetisjister  ikke behøver beskyttelse mot konverteringsterapi FORDI man ikke er beskyttet i en annen lovtekst hårreisende og det kan ikke aksepteres at slikt fremsettes uten nærmere begrunnelse.  


Konverteringsterapi med formål å motvirke relasjonsmangfold er en realitet. Vi har eksempler på at våre medlemmer blir møtt med feilaktige holdninger om at de ville få det bedre om de tok bort ett eller flere elementer av en lovlig, ikke-diagnoseverdig seksualitet.   Dessverre betyr disse holdningene at mange ikke tør være åpne overfor sine sjelesørgere eller terapeuter. 


Som nærmere beskrevet i høringssvar fra FRI, SRHR-nettverket og forsKJELLig m.fl., var avgrensningen i punkt 16.1.1 i prop 88 L (2012–2013) om diskrimineringslovgivning ikke nærmere begrunnet den gang heller. Å vise til en manglende begrunnelse for nye utelatelser virker ikke tillitvekkende for oss i dette lovarbeidet.


Ta konsekvensen av friskmeldingen og unngå sirkelargumentasjon


I tiden fra 2012 til i dag er ikke bare praksis i Norge endret, men også den internasjonale diagnosemanualen ICD-11 fra WHO er vedtatt og erstattet tidligere versjon så sent som 1.januar 2022. Da ble en rekke utdaterte diagnoser, herunder fetisjisme tatt bort. Norge har vært et foregangsland, men nå må vi ta konsekvensen også i annen lovgivning.


Vi kan ikke akseptere at siden hatkrimparagrafen ikke tar med seg aseksuelle og andre uttrykk for seksualitets- og relasjonsmangfold så må også annen lovgivning så som dette lovforbudet mot konverteringsterapi ha samme begrensninger. 


Dette er en sirkelargumentasjon  som ikke bør få stå uimotsagt i et offisielt lovarbeid.


Relasjonsidentitet - poly er heller ikke sykdom!

 

Vi ønsker at lovteksten også tar inn i seg handlinger for å endre, fornekte eller undertrykke relasjonsidentitet eller -preferanser, da heller ikke poly er en sykdom men våre medlemmer likevel opplever at flerforhold sykeliggjøres i møte med såvel religiøse som ordinære terapeuter. 

Man må kunne være seg selv uavhengig av om det er individuell eller relasjonsidentitet dette gjelder.


I en nylig publisert forskningsartikkel (“Ella Marie Sandbakken, Anita Skrautvol & Ole Jacob Madsen (2021): ‘It’s my definition of a relationship, even though it doesn’t fit yours’:

 living in polyamorous relationships in a mononormative culture”),  dokumenteres det hvordan også poly-relasjoner  diskrimineres mot, opplever negativt sosialt press, minoritetsstress og utstøtelse.  


Vi har hatt flere medlemmer som i møte med det offentlige helsevesenet og hjelpeapparat som barnevern og familievernkontor velger å advare andre mot spesifikke kontor og personer etter sykeliggjøring og kunnskapsløs behandling der som i verste tilfeller kan få følger både for samvær og foreldrerett i sårbare situasjoner.  Ved henvendelse til disse kontorene er det dessverre ofte slik at problemstillingen blankt avvises - de støtter seg på oppdaterte og dyktige fagpersoner og har ikke behov for noen form for ekstern informasjon om f.eks. polyamori.


I mange tilfeller er skaden allerede skjedd når psykologen din som du stoler på vil “behandle” din sosiale angst eller sexologen hjelpe dere i forholdet ved å uoppfordret angripe din identitet som poly og sykeliggjøre en for mange sentral del av sin personlighet.


Vi ser at en i miljøer som praktiserer såkalt konverteringsterapi ikke alltid skiller mellom ulike identiteter og preferanser som faller utenfor det normsettet som aksepteres i disse miljøene. 


Vi er redd en lovparagraf med snevert virkeområde vil kunne oppfattes som et

signal om at “alt annet”  er et lovlig grunnlag for slike handlingerStrafferammene


Polynorge støtter SRHR-nettverket i at ujevne maktforhold og hjelpe- eller assistansebehov generelt burde utløse strengere straff (opp til 6 år) også i de tilfellene hvor offeret er over 18 år. Skeive som tilhører andre minoritetsgrupper, derav skeive eller poly med funksjonsnedsettelser, de som leker med maktforskyvning, m.fl. kan være ekstra utsatt for konverteringsterapi ettersom de i større grad kan stå i skjeve maktforhold til gjerningspersonen, oppleve å være avhengig av andre for hjelp eller assistanse til å komme vekk fra situasjonen.


«Såkalt konverteringsterapi» og handlinger som dekkes


Vi støtter FRI sitt forslag om å endre overskriften på paragrafen til å benevne praksisen som «Såkalt konverteringsterapi». Vi har erfart at slik “terapi” også kan forekomme i ikke-religiøs setting, så vi ønsker ikke at det skal være begrenset til ”Religiøst baserte metoder”.


Vi vil også i likhet med FRI  trekke frem at vi mener straffebudet bør inkludere både «endre»,

«fornekte» og «undertrykke» slik det er foreslått i høringsnotatet, da hver av disse vil

kunne dekke forskjellige handlinger og ser ut til å til sammen kunne dekke de

handlinger som bør dekkes.


FacebookFacebookTwitterInstagramLinkLinkLink